Voetbalwet

Wat elke voetbalsupporter zou moeten weten!

Voetbalgeweld = voetbalwet

Reeds meerdere malen, en dan denk ik aan de wedstrijden voor de beker van België, op Antwerp en onlangs op Lokeren, maar ook bij enkele thuiswedstrijden heb ik moeten vaststellen dat de meeste supporters wel weten dat er een voetbalwet bestaat, doch de inhoud en draagkracht er niet van kennen.

Een stukje geschiedenis:

In de jaren ’80 en ’90 kende het hooliganisme zijn hoogtepunt en het inzetten van steeds meer en meer politie bij wedstrijden uit de eerste en tweede klasse kostten de overheid (belastingbetaler) enorme bedragen. Daarbovenop kende ons land op 29 mei 1985 het Heizeldrama, ter gelegenheid van de finale van de Europacup 1 tussen Liverpool en Juventus. 39 doden en ongeveer 200 ernstig gewonden was de tragische balans van deze voetbalwedstrijd.

Wat was er zoals misgelopen om zulke tragedie teweeg te brengen?

  •      Slechte kaartverkoop,
  •      Dronken supporters,
  •      Politiediensten die de situatie met moeite onder controle hadden,
  •      Gebrek aan coördinatie bij de politie- en hulpdiensten,
  •      De slechte staat van het stadion.

In heel Europa besefte men dat het tijd werd om een voetbalwet op te stellen, evenals een rampenplan voor evenementen met een bepaald aantal toeschouwers of een bepaalde risicowaarde.

De voetbalwet:

Op 3 februari 1999 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, beter gekend als de voetbalwet.

Door deze wet werden er verplichtingen opgelegd waan de twee grote actoren in het veiligheidsgebeuren bij voetbalwedstrijden, namelijk de organisatoren en de toeschouwers.

Na Euro 2000 heeft een globale evaluatie van de voetbalwet een aantal zwakke schakels blootgelegd, wat resulteerde in een actualisering van de wet in 2003, een oefening die herhaling kreeg in 2004 en 2007.

De oorspronkelijke voetbalwet was enkel van toepassing tijdens wedstrijden waaraan minstens één club uit de twee hoogste afdelingen deelnam. Dit betekende dat de voetbalwet geen vat had op de supporters van de derde nationale afdelingen. Door licentieproblemen of extra sportieve problemen kwamen heel wat vroegere eersteklasse clubs in de 3e nationale afdeling terecht.

Er werd echter vastgesteld dat het probleem van het voetbalvandalisme niet verdween omdat de club uitkwam in een lagere afdeling. Integendeel. Regelmatig kwam het tot confrontaties tussen de supportersgroepen uit deze lagere afdelingen.

De wetgever heeft hierop gereageerd door ervoor te zorgen dat de strafbare gedragingen van supporters ook van toepassing zijn op de wedstrijden tussen twee clubs uit de 3e nationale afdelingen.

De organisatoren uit deze afdeling hebben op hun beurt hun steentje moeten bijdragen aan het preventieve werk. Voetbalclubs uit derde nationale zijn overigens volgens de voetbalwet niet verplicht om specifieke maatregelen van actieve veiligheid (zoals het inzetten van stewards) en passieve veiligheid (vb. cameratoezicht) te nemen.

Volgens de wet van 1999 diende de overtreder daadwerkelijk de overtredingen te begaan. De wetgever heeft in 2003 ook de poging tot het begaan van overtredingen strafbaar gesteld.

Tevens werden in de geactualiseerde versie van de voetbalwet, alle vormen van pyrotechnische voorwerpen niet meer toegelaten in het voetbalstadion.

Wat staat er zoal in de voetbalwet?

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Voor de toepassing van deze wet, wordt verstaan onder:

1° Voetbalwedstrijd: de variant van het voetbalspel die met twee ploegen van elf spelers op een grasveld of op een veld in synthetisch materiaal wordt gespeeld, met uitzondering van de wedstrijden van een damescategorie of een bepaalde leeftijdscategorie;

2° Nationale voetbalwedstrijd: de voetbalwedstrijd gedefinieerd in het 1° waaraan ten minste één club uit een van de hoogste twee nationale afdelingen deelneemt;

3° Internationale voetbalwedstrijd: de voetbalwedstrijd gedefinieerd in het 1° waaraan ten minste één niet-Belgische ploeg deelneemt en die deelneemt aan een buitenlands kampioenschap of representatief is voor een vreemde natie;

4° Organisator: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een nationale voetbalwedstrijd of een internationale voetbalwedstrijd geheel of ten dele organiseert of laat organiseren, op eigen initiatief of op initiatief van een derde;

[5° Steward: een natuurlijke persoon, aangeworven door de organisator krachtens artikel 7, om de toeschouwers te ontvangen en te begeleiden bij een nationale voetbalwedstrijd, een internationale voetbalwedstrijd of bij elk voetbalevenement zoals gedefinieerd in 10° ten einde het goede verloop van de wedstrijd of van het voetbalevenement met het oog op de veiligheid van de toeschouwers te waarborgen];

6° Speelveld: de afgebakende ruimte waarop de deelnemers zich bewegen gedurende een voetbalwedstrijd;

7° Stadion: elke plaats waar een voetbalwedstrijd gespeeld wordt, voor zover het speelveld grenst aan ten minste een tribune; deze plaats wordt afgebakend door een buitenomheining die de perimeter ervan definieert;

8° tribune: plaats, grenzend aan het speelveld, bestemd om zittende of staande toeschouwers te ontvangen, en die oplopende rijen of een of meer onbeweegbare elementen omvat;

[9° perimeter: ruimte aansluitend bij de buitenomheining van het stadion waarvan de geografische grenzen vastgesteld worden door de Koning, na raadpleging van de betrokken burgemeester, politiediensten en organisator; deze ruimte mag een straal van 5000 meter vanaf de buitenomheining van het stadion niet overschrijden.]

[10° voetbalevenement: elke wedstrijd of training op gras, synthetische ondergrond of in zaal waaraan voetbalspelers deelnemen;

11° veiligheidscapaciteit: capaciteit zoals overeengekomen tussen de betrokken partijen in de overeenkomst bedoeld in artikel 5 of opgelegd krachtens de veiligheidsnormen.]

Verplichtingen van de organisatoren en van de overkoepelende sportbond worden in deze wet beschreven (afspraken met de veiligheidsdiensten, minimumaantal stewards, ticketbeheer, reglement van inwendige orde en de naleving ervan, helpen toezien op stadionverboden)

Taken en bevoegdheden van de stewards (in het stadion – kunnen de toeschouwers van hetzelfde geslacht als het hunne verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen – weigeren van deze controle kan verbod tot ingang stadion betekenen. – weigeren van toegang aan personen welke een stadionverbod hebben – controle naleving reglement inwendige orde –inspecteren de inrichting voor en na de wedstrijd en melden onmiddellijk elke tekortkoming. –zorgen voor het onthaal van de toeschouwers – begeleiding naar de plaatsen en zorgt ervoor dat toeschouwers geen toegang krijgen tot de niet voor het publiek toegankelijke zones. – verstrekken van informatie en hebben de plicht aan de hulp- en politiediensten elke informatie door te geven betreffende toeschouwers die de orde kunnen verstoren. –zij nemen de passende maatregelen in afwachting van het optreden van de hulp- en veiligheidsdiensten. –zij treden preventief op in elke situatie die de openbare orde kan bedreigen.

Feiten die het verloop van de nationale voetbalwedstrijd of van de internationale voetbalwedstrijd kunnen verstoren

Art. 19. [Deze titel is van toepassing op feiten gepleegd gedurende de ganse periode tijdens welke het stadion waarin een nationale voetbalwedstrijd, een internationale voetbalwedstrijd of een voetbalwedstrijd waaraan minstens één ploeg van derde nationale klasse deelneemt, plaatsvindt, toegankelijk is voor de toeschouwers.

De artikelen 20bis, 21, tweede lid 2°, en 23bis, eerste lid, zijn van toepassing op feiten, begaan in de perimeter, tijdens de periode die aanvangt vijf uur vóór het begin van de voetbalwedstrijd en die eindigt vijf uur na het einde van de voetbalwedstrijd.

Artikel 21, tweede lid, 1° en 2°, is ook van toepassing op voetbalwedstrijden waaraan minstens één ploeg uit bevordering deelneemt.

De artikelen 21bis en 21ter zijn ook van toepassing op feiten, begaan in de perimeter, tijdens de periode die aanvangt vijf uur vóór het begin van de voetbalwedstrijd en die eindigt vijf uur na het einde van de voetbalwedstrijd.

Artikel 23bis, tweede lid, is van toepassing op feiten, begaan in groep, op het ganse grondgebied van het Koninkrijk, tijdens de periode die aanvangt vierentwintig uur vóór het begin van de voetbalwedstrijd en die eindigt vierentwintig uur na het einde van de voetbalwedstrijd.]

Art. 20. [Eenieder die in het stadion zonder gerechtvaardigde reden één of meerdere voorwerpen gooit of schiet, kan één of meer sancties oplopen als bepaald in de artikelen 24, 24ter en 24quater.]

Art. 20bis. Eenieder die zich bevindt in de perimeter omwille van en ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd en die zonder gerechtvaardigde reden één of meer voorwerpen gooit of schiet naar een roerend goed, een onroerend goed of één of meerdere personen, zich bevindend in of buiten de perimeter, kan één of meer sancties oplopen [als bepaald in de artikelen 24, 24ter en 24quater.]

Art. 21. [Eenieder die het stadion of de perimeter onrechtmatig betreedt of poogt te betreden, kan één of meer sancties oplopen als bepaald in de artikelen 24 tot 24quater.

Als onrechtmatig betreden worden beschouwd:

1° het betreden van het stadion in overtreding van een administratief of gerechtelijk stadionverbod of een stadionverbod als beveiligingsmaatregel;

2° het betreden van de perimeter in overtreding van een administratief of gerechtelijk perimeterverbod, behoudens gerechtvaardigde reden waaruit het geoorloofd karakter om zich in de perimeter te bevinden blijkt, en in dit laatste geval met uitzondering van elke plaats in de perimeter waar betrokkene zich niet zou hebben bevonden mocht er geen voetbalwedstrijd georganiseerd geweest zijn;

3° het betreden van het stadion wanneer de toegang hem daartoe werd ontzegd met toepassing van artikel 13, derde lid. In dit geval kan een persoon enkel één of meer sancties oplopen als bepaald in de artikelen 24, 24ter en 24quater.]

[Art. 21bis. Behoudens wettelijk voorschrift, overheidsbevel of een andere uitdrukkelijke en voorafgaande toelating of gerechtvaardigde reden waaruit het geoorloofd karakter blijkt, kan eenieder die in het stadion of de perimeter de richtlijnen of bevelen gegeven door de veiligheidsverantwoordelijke, door een steward in de uitvoering van zijn functie vastgelegd door de wet, of door een lid van de politiediensten of van de hulpdiensten, niet opvolgt, één of meer sancties oplopen zoals bepaald in de artikelen 24, 24ter en 24quater.]

[Art. 21ter. Eenieder die in het stadion of de perimeter bewust zijn materiële hulp aanreikt bij een onrechtmatige betreding zoals bepaald in artikel 21, tweede lid, 1°, kan één of meer sancties oplopen zoals bepaald in de artikelen 24, 24ter en 24quater.]

Art. 22. Behoudens wettelijk voorschrift, overheidsbevel of een andere uitdrukkelijke en voorafgaande toelating of gerechtvaardigde reden waaruit het geoorloofd karakter blijkt, kan eenieder die bepaalde zones van het stadion betreedt [of poogt te betreden] zonder in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs voor [die zone of die plaatsen betreedt of poogt te betreden] die voor het publiek niet toegankelijk zijn, een of meerdere sancties oplopen als [bepaald in de artikelen 24, 24ter en 24quater].

Als plaatsen die voor het publiek niet toegankelijk zijn worden beschouwd:

1° het speelveld en de aansluitende zones die zijn afgescheiden van het publiek;

2° de muren, omheiningen [en alle] middelen bestemd tot het scheiden van de toeschouwers;

3° de door de Koning als niet toegankelijk voor het publiek omschreven zones.

Art. 23. [Eenieder die, alleen of in groep, in het stadion aanzet tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van een of meerdere personen, kan één of meer sancties oplopen als bepaald in de artikelen 24, 24ter en 24quater.]

[Art. 23bis. Eenieder die zich, alleen of in groep, in de perimeter bevindt omwille van en ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd en aanzet tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van een of meerdere personen, kan één of meer sancties oplopen als bepaald in de artikelen 24, 24ter en 24quater.]

[Eenieder die zich, in groep, op het grondgebied bevindt van het Koninkrijk en omwille van en ter gelegenheid van de organisatie van een voetbalwedstrijd aanzet tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van een of meerdere personen, kan één of meer sancties oplopen als bepaald in de artikelen 24, 24ter en 24quater.]

Art. 23ter. Eenieder die pyrotechnische voorwerpen bedoeld om licht, rook of lawaai te produceren binnen brengt, poogt binnen te brengen of die in het bezit is van zulke voorwerpen in het stadion, kan een of meer sancties oplopen [als bepaald in de artikelen 24, 24ter en 24quater.]

Art. 24.

§ 1. Overeenkomstig de procedure bepaald in Titel IV kan in geval van overtreding van de artikelen 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis en 23ter een administratieve geldboete van tweehonderdvijftig tot vijfduizend euro en een administratief stadionverbod voor een duur van drie maanden tot vijf jaar worden opgelegd, of één van deze sancties alleen.

Een administratief stadionverbod kan gepaard gaan met een administratief perimeterverbod voor een duur gelijk aan de duur van het stadionverbod.

Behoudens gerechtvaardigde reden waaruit het geoorloofd karakter om zich in de perimeter te bevinden blijkt, en in dit laatste geval met uitzondering van elke plaats in de perimeter waar betrokkene zich niet zou hebben bevonden mocht er geen voetbalwedstrijd georganiseerd geweest zijn, is het administratief perimeterverbod van toepassing tijdens de periode die aanvangt vijf uur vóór het begin van de voetbalwedstrijd en die eindigt vijf uur na het einde van de voetbalwedstrijd.

§ 2. In afwijking van § 1, eerste lid, bedraagt de minimumsanctie:

1° een administratieve geldboete van duizend euro en een administratief stadionverbod van een jaar in geval van overtreding van artikel 21, tweede lid, 1°;

2° een administratieve geldboete van duizend euro en een administratief stadionverbod van twee jaar in geval van overtreding van artikel 22, tweede lid, 1°;

3° een administratieve geldboete van vijfhonderd euro en een administratief stadionverbod van een jaar in geval van overtreding van artikel 23 ten aanzien van een of meer stewards, de veiligheidsverantwoordelijke of één of meer leden van de hulpdiensten;

4° een administratieve geldboete van vijfhonderd euro en een administratief stadionverbod van negen maanden in geval van overtreding van artikel 23 ten aanzien van één of meerdere rivaliserende toeschouwers wanneer, overeenkomstig artikel 10bis, door de organisator geen supportersscheiding in plaats werd gesteld;

5° een administratieve geldboete van vijfhonderd euro en een administratief stadionverbod van een jaar voor diegene die een Bengaals vuur, zoals bedoeld als pyrotechnisch middel in artikel 23ter, aansteekt.

§3. In het geval, overeenkomstig de procedure bepaald in Titel IV, een administratief stadionverbod en een administratieve geldboete worden opgelegd aan een overtreder die in België woonplaats noch hoofdverblijfplaats heeft en deze administratieve geldboete niet wordt betaald binnen de voorziene termijn, wordt het administratief stadionverbod van rechtswege verlengd tot het moment waarop de geldboete wordt betaald, en dit voor een periode van maximaal vijf jaar vanaf het moment waarop het initieel stadionverbod ten einde loopt.

Deze verlenging eindigt van rechtswege vanaf ontvangst van betaling van de administratieve geldboete.]

Art. 24bis. § 1. Eenieder die, overeenkomstig artikel 21, tweede lid, 1° of 2°, een administratief stadionverbod of een administratief perimeterverbod overtreedt, kan voor een maximale duur van drie maanden een administratieve aanmeldingsplicht op een politiekantoor worden opgelegd.

Betrokkene dient zich in voorkomend geval naar aanleiding van elke nationale of internationale voetbalwedstrijd in België, zoals bedoeld in artikel 2, van de club of clubs die door de ambtenaar, bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, worden bepaald, aan te melden, ten vroegste 45 minuten na het begin van de wedstrijd en uiterlijk vóór het einde van de wedstrijd, op een door de ambtenaar, bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, bepaald politiekantoor, dat zich in de nabijheid van diens woonplaats bevindt.

Betrokkene heeft de gelegenheid om binnen dertig dagen te rekenen van de datum van kennisgeving van de aangetekende brief, bedoeld in artikel 30, de ambtenaar, bedoeld in artikel

26, § 1, eerste lid, te verzoeken zich te mogen aanmelden op een politiekantoor, dat zich in de nabijheid van zijn verblijfplaats bevindt.

De Koning bepaalt de criteria waarmee de ambtenaar, bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, moet rekening houden bij het bepalen van de club of clubs waarvoor betrokkene zich dient aan te melden en het bepalen van het politiekantoor waar betrokkene zich dient aan te melden.

Betrokkene tekent telkenmale, op vertoon van zijn identiteitskaart, een formulier dat ter beschikking ligt op het betrokken politiekantoor.

De Koning bepaalt de inhoud van dit formulier en de uitvoeringsmodaliteiten van deze voorwaarden.

§ 2. Telkens betrokkene zich niet aanmeldt in overtreding van § 1, en behoudens wettelijk voorschrift, overheidsbevel of een andere uitdrukkelijke en voorafgaande toelating of gerechtvaardigde reden waaruit het geoorloofd karakter blijkt, wordt de opgelegde duur van de administratieve aanmeldingsplicht verlengd met een maand, hetzij vanaf het einde van de lopende administratieve aanmeldingsplicht, hetzij vanaf de kennisgeving, bedoeld in § 3, tweede lid, indien deze kennisgeving plaatsvindt na het einde van de lopende administratieve aanmeldingsplicht, en wordt hem een forfaitaire geldsom van vijfhonderd euro opgelegd.

§ 3. Het niet-naleven van de administratieve aanmeldingsplicht wordt bij proces-verbaal vastgesteld door een politieambtenaar. Het origineel van dit proces-verbaal wordt gestuurd aan een ambtenaar, bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid.

Binnen de twee maanden die volgen op de vaststelling van het niet-naleven van de administratieve aanmeldingsplicht, deelt een ambtenaar, bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, de overtreder, door middel van een ter post aangetekende brief, de toepassing van § 2 mee. Deze brief vermeldt de verlenging met een maand van de administratieve aanmeldingsplicht en bevat een uitnodiging tot betaling van de som van vijfhonderd euro, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de dag van kennisgeving.

Bij de derde overtreding van de administratieve aanmeldingsplicht wordt het dossier van betrokkene door een door de Koning aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, overgemaakt aan de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement van de verblijfplaats van de overtreder.

De procureur des Konings kan de overtreder vervolgen overeenkomstig artikel 41bis, eerste lid.

§ 4. Dit artikel is niet van toepassing op personen die in België woonplaats noch hoofdverblijfplaats hebben.]

[Art. 24ter. § 1. In het geval er, overeenkomstig de procedure bepaald in Titel IV, een administratief stadionverbod van twee jaar of meer wordt opgelegd, kan aan de overtreder een administratief verbod om het grondgebied te verlaten worden opgelegd voor een land waar een voetbalwedstrijd wordt gespeeld waaraan een club van de eerste, tweede of derde nationale klasse uit België deelneemt, een wedstrijd waaraan de Belgische nationale ploeg deelneemt, of voor een Wereldkampioenschap of Europees kampioenschap voetbal, voor een duur die gelijk is aan deze van het administratief stadionverbod.

Het administratief verbod het grondgebied te verlaten is van toepassing behoudens wettelijk voorschrift, overheidsbevel of een andere uitdrukkelijke en voorafgaande toelating of gerechtvaardigde reden waaruit het geoorloofd karakter om naar dat land te reizen, blijkt.

De ambtenaar, bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, bepaalt voor welke club of clubs of voor welk kampioenschap het administratief verbod om het grondgebied te verlaten van toepassing is.

De Koning bepaalt de criteria waarmee de ambtenaar, bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, moet rekening houden bij het bepalen van de club of clubs, of het kampioenschap, waarvoor betrokkene een administratief verbod om het grondgebied te verlaten, wordt opgelegd.

Dit administratief verbod het grondgebied te verlaten begint ten vroegste 48 uur vóór het begin van de wedstrijd of het tornooi te lopen tot maximum het einde van de wedstrijd of het tornooi.

§ 2. Ten einde de naleving van dit verbod te controleren, kan betrokkene een administratieve aanmeldingsplicht op een politiekantoor opgelegd worden.

Betrokkene dient zich in voorkomend geval tijdens elke betrokken wedstrijd aan te melden op een door de ambtenaar, bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, bepaald politiekantoor, dat zich in de nabijheid van diens woonplaats bevindt.

Wanneer het gaat om een Wereldkampioenschap of Europees kampioenschap voetbal, dient de betrokkene zich aan te melden tijdens elke wedstrijd van elk land dat door de door de Koning aangewezen ambtenaar wordt bepaald.

Betrokkene heeft de gelegenheid om binnen dertig dagen te rekenen van de datum van kennisgeving van de aangetekende brief, bedoeld in artikel 30, de ambtenaar, bedoeld in artikel

26, § 1, eerste lid, te verzoeken zich te mogen aanmelden op een politiekantoor, dat zich in de nabijheid van zijn verblijfplaats bevindt.

§ 2 De Koning bepaalt de criteria waarmee de ambtenaar, bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, moet rekening houden bij het bepalen van het politiekantoor waar betrokkene zich dient aan te melden.

Betrokkene tekent telkenmale, op vertoon van zijn identiteitskaart, een formulier dat ter beschikking ligt op het betrokken politiekantoor.

De Koning bepaalt de inhoud van dit formulier en de uitvoeringsmodaliteiten van deze voorwaarden.

§3. Telkens betrokkene zich niet aanmeldt in overtreding van § 2, en behoudens wettelijk voorschrift, overheidsbevel of een andere uitdrukkelijke en voorafgaande toelating of gerechtvaardigde reden waaruit het geoorloofd karakter blijkt, wordt hem een forfaitaire geldsom van duizend euro opgelegd.

§4. Het niet-naleven van de administratieve aanmeldingsplicht wordt bij proces-verbaal vastgesteld door een politieambtenaar. Het origineel van dit proces-verbaal wordt gestuurd aan een ambtenaar, bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid.

Binnen de twee maanden die volgen op de vaststelling van het niet-naleven van de administratieve aanmeldingsplicht, deelt een ambtenaar, bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, de overtreder, door middel van een aangetekende brief, de toepassing van § 3 mee. Deze brief bevat een uitnodiging tot betaling van de som van duizend euro, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de dag van kennisgeving.

Bij de derde overtreding van de administratieve aanmeldingsplicht, wordt het dossier van betrokkene door een door de Koning aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 26, § 1, eerste lid, overgemaakt aan de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement van de verblijfplaats van de overtreder.

De procureur des Konings kan de overtreder vervolgen overeenkomstig artikel 41bis, eerste lid.

§ 5. Dit artikel is niet van toepassing voor personen die in België woonplaats noch hoofdverblijfplaats hebben.]

[Art. 24quater. In geval van overtreding van de artikelen 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis, en 23ter kan een administratief stadionverbod voor een duur van drie maanden tot vijf jaar worden opgelegd aan de minderjarige boven de veertien jaar op het ogenblik van de feiten.]

De procedure betreffende de administratieve rechtsvordering, de verjaring, de uitzonderingsbepalingen, de bijzondere bepalingen, de verzachtende omstandigheden en de misdrijven worden eveneens beschreven in deze voetbalwet.

De volledige versie van deze voetbalwet kan men eenvoudig online terugvinden.

Tot slot nog een woordje over de spotters:

Wat is een spotter? Een spotter is een politieambtenaar die de opleiding spotter met gunstig gevolg heeft gevolgd, en die door zijn gespecialiseerde professionele kennis van de identiteit van de risicosupporters, alsook hun tactieken en hun strategieën, enerzijds tactische en operationele ondersteuning geeft aan de openbare ordehandhaving bij voetbalwedstrijden en anderzijds de gerechtelijke en/of administratieve onderzoeken die eruit kunnen voortvloeien, leidt of ondersteunt.

De ondersteuning van de spotter bij de ordehandhaving bestaat erin om alle relevante informatie over de doelgroep van supporters te verzamelen, om die vlug te verstrekken aan de verantwoordelijke van de ordedienst en om op het terrein een zichtbare aanwezigheid te verzekeren opdat voetbalgerelateerde incidenten kunnen voorkomen, en het (mee) onderbouwen van de bewijslast.

De spotter zal ook trachten door zijn “high-profile” aanwezigheid preventief ontradend op te treden.

Hij werkt ook actief mee aan de naleving van het stadionverbod, en volgt ook het hooliganismefenomeen

Hij begeleid supportersgroepen op verplaatsing en houdt toezicht op de activiteiten van zijn supporters.

De spotter observeert ononderbroken zijn doelgroep en spoort eventueel afwijkend gedrag op, hij voorkomt en beperkt het gedrag dat aanleiding kan geven tot uitspattingen, hetzij door persoonlijk op te treden, hetzij door op een snelle, duidelijke en volledige manier de verantwoordelijke van de ordedienst op de hoogte te brengen. Hij werkt ook samen met de stewards.

Slot

De spotters die jullie vergezellen op verplaatsing kennen jullie. Momenteel zijn er bij onze politiezone

Vilvoorde-Machelen, vier spotters, hoofdinspecteur Danny Geens, inspecteur Johan Pauwels en Kris Hernalsteen en Chris Pabbruwee, de twee wijkinspecteurs van Diegem.

Dit zijn allemaal mensen die jullie kennen en die er mee voor zorgen dat jullie als Diegem supporters de goede naam en faam van de club hooghouden. Die erover waken dat jullie de reglementeringen voorzien in de voetbalwet naleven en jullie geen proces-verbaal ten laste krijgen waaruit een stadionverbod kan voorkomen. Bij overtredingen op de voetbalwet hebben ze ook verplichtingen.

Als wij tussenkomen heeft dit dus ook een reden en hopen wij ook dat jullie onze vraag respecteren.

Diegem Sport heeft voorbeeldige supporters, laten we het zo houden!

Wij wensen jullie nog veel voetbalplezier.

Wijkinspecteur-spotter
Chris Pabbruwee.