Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sponsorovereenkomsten tussen K. Diegem Sport VZW, gevestigd te Kosterstraat 70, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer BE0871.404.250, en haar sponsors.

 

Betalingstermijn

De betalingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling is de sponsor van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsrente verschuldigd van 4% per jaar, berekend vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige betaling. Betalingen dienen te worden gedaan op rekeningnummer BE21 3300 7415 1403.

 

Duur en Beëindiging van de Overeenkomst

Onze overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van 3 jaar en worden stilzwijgend verlengd voor 1 jaar, tenzij een van beide partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt ten minste 3 maanden voor het verstrijken van de lopende termijn.

 

Levering van Diensten

De club verplicht zich tot het leveren van de overeengekomen diensten en promotionele activiteiten zoals vastgelegd in de sponsorovereenkomst. Eventuele klachten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld.

 

Aansprakelijkheid

De club is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de sponsorovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

 

Annulering en Wijziging

Wijzigingen in of annuleringen van de sponsorovereenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen. Eventuele kosten die voortvloeien uit wijzigingen of annuleringen zijn voor rekening van de sponsor.

 

Geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden en de sponsorovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, is de rechtbank van het arrondissement Leuven bevoegd.

 

Overige Bepalingen

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zullen partijen onderhandelen om een nieuwe bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.